Η ομοσπονδία > Σκοποί και μέσα
Share |

Σκοπός και στόχοι ομοσπονδίας

Σκοποί της ομοσπονδίας και μέσα πραγμάτωσής τους. ...



Σκοπός Ομοσπονδίας

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η ενιαία εμφάνιση και η κοινή εκπροσώπηση των Σωματείων που η πλειοψηφία των μελών τους είναι γονείς παιδιών με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και ο συντονισμός και η υποβοήθηση τής δράσης τους, για την παροχή με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο και ενημέρωση για τις ενδεικνυόμενες λύσεις και πρακτικές προς αντιμετώπιση των προβλημάτων και γενικά κάθε ζητήματος που αντιμετωπίζουν δυσλεξικά και με μαθησιακά προβλήματα παιδιά σε όλο το εύρος της κοινωνικής τους ζωής και ιδιαίτερα προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτά αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της παρουσίας και εν γένει συμμετοχής τους στο σχολείο καθώς και της προετοιμασίας των σχολικών τους καθηκόντων, η πληροφόρηση των μελών του καθώς και οποιουδήποτε ενδιαφερομένου για τις υπάρχουσες επιτυχείς ενδεικνυόμενες λύσεις στα παραπάνω προβλήματα, η συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες, συμβούλια και συνέδρια όπως επίσης και σε φορείς προς μελέτη και επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, η προστασία και προαγωγή των κοινών ηθικών συμφερόντων των παιδιών των μελών και η προάσπιση, υποστήριξη και επίλυση των προβλημάτων και ζητημάτων (μαθησιακών – κινητικών –νοητικών - ψυχολογικών) που αντιμετωπίζουν δυσλεξία και με μαθησιακά προβλήματα παιδιά με την υποστήριξη των θέσεών τους ενώπιον των Αρχών και των αρμοδίων φορέων γενικά και με σκοπό την πλήρη αναγνώριση των σχετικών τους δικαιωμάτων.

Η συνένωση και ο συντονισμός των δυνάμεων των μελών σε ενιαία κοινωνική δράση.

Η συνεχής επαφή και γνωριμία των μελών των Σωματείων, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη στενότερων δεσμών και την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των.

Η προάσπιση και η επέκταση τού δικαιώματος για την ενεργό συμμετοχή των μελών στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων με παρεμβάσεις στους αρμόδιους κατά τόπους φορείς καθώς και στα καθ΄ ύλην αρμόδια κέντρα της κεντρικής διοίκησης.

Η συμβολή στην διαφύλαξη και προαγωγή των δικαιωμάτων ισότητας και ισότιμης μεταχείρισης των δυσλεκτικών παιδιών.


Μέσα πραγμάτωσης σκοπών της ομοσπονδίας

Οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται ενδεικτικά 

  • α) με την παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα, προβολή και υποστήριξη των προβλημάτων και ζητημάτων που αντιμετωπίζουν παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακά προβλήματα καθώς και άτομα στα οποία διαγνώστηκε ή διαπιστώθηκε δυσλεξία και μαθησιακά προβλήματα μετά την παιδική τους ηλικία

  •  β) με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες και εν γένει εκδηλώσεις που σχετίζονται με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Συλλόγου,

  •  γ) με τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές καθώς επίσης και με οργανώσεις ελληνικές ή αλλοδαπές για τη μελέτη των παραπάνω προβλημάτων και ζητημάτων και προώθηση των ενδεικνυομένων λύσεων σε αυτά

    δ) η διοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικής εκδήλωσης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

  •  ε) η έκδοση περιοδικού καθώς και κάθε άλλου είδους εντύπου (συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους ηλεκτρονικού ή ψηφιακού πολυμέσου) με την δυσλεξία και τα μαθησιακά προβλήματα.

Περαιτέρω, η Ομοσπονδία για την εκπλήρωση των σκοπών της, απευθύνεται στις Δημόσιες, Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε θέμα που αφορά την διάγνωση του μαθησιακού προβλήματος ή αυτού της δυσλεξίας των παιδιών των μελών του ή τρίτων καθώς και την επιτυχή αντιμετώπιση αυτού.

Να εγκαλεί και καταγγέλλει στις διοικητικές και δικαστικές αρχές, καθώς και στους διεθνείς οργανισμούς τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών, που αφορούν στην ίδια ή στα μέλη της.

Η Ομοσπονδία δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορεί όμως να δημιουργεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των μελών του, επιδοτούμενα ή μη.

Η Ομοσπονδία συμμετέχει σε όργανα αρμόδια για τη διάγνωση και τη διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης της δυσλεξίας και μαθησιακών προβλημάτων, σε αντίστοιχα όργανα και οργανώσεις του εξωτερικού, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών του


Σημείωση: Παρακαλούμε τους γονείς και φίλους, να συμβάλλουν με την ετήσια συνδρομή των 20€, την προσπάθεια του φορέα μας να υπερασπίζεται με τις διεκδικήσεις και τις δράσεις του,τα δικαιώματα των παιδιών μας.

Τράπεζα Πειραιώς GR6101714580006458040030229