Βιβλιοθήκη > Άρθρα > Ελληνικά
Share |

Πειραματικό Αναλυτικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Εισαγωγικό Σηµείωµα

Οι µαθησιακές δυσκολίες στη Γλώσσα και στα Μαθηµατικά, σε παιδιά που δεν έχουν πρόβληµα νοητικής υστέρησης, οφείλονται σε ατελείς αντιληπτικές ικανότητες ή δυσλειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες επηρεάζουν την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των ερεθισµάτων και παρουσιάζονται ως διαταραχές: της σκέψης, του προφορικού λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, της κατανόησης και της µαθηµατικής σκέψης. Στην ελληνική βιβλιογραφία απαντώνται

µε τους όρους: ∆υσλεξία, ∆υσορθογραφία, ∆υσαναγνωσία, ∆υσαριθµησία.

Η δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη µαθησιακή δυσκολία, γιατί εµπεριέχει στοιχεία από όλες τις µορφές των Μ.∆. Εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται ως δυσκολία κατάκτησης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου. Στην πραγµατικότητα όµως συνδέεται µε όλες τις λειτουργίες της γλώσσας, µε προεκτάσεις και στη

µαθησιακή σκέψη.

Η δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη µαθησιακή δυσκολία,.γιατί εµπεριχέχει στοιχεία από όλες τις µορφές των µαθησιακών δυσκολιών. Εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται ως δυσκολία κατάκτησης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου,στην πραγµατικότητα όµως συνδέεται µε όλες τις λειτουργίες της γλώσσας µε προεκτάσεις και στη µαθηµατική σκέψη.

Η δυσλεξία παρουσιάζεται µε µια σειρά σχολικών αδυναµιών όπως είναι:

α. Ανικανότητα φωνολογικής σύνδεσης του φωνήµατος και του γραφήµατος

(αδυναµία φωνολογικής ενηµερότητας)

β. Αδυναµία κατανόησης της µορφής που παίρνουν κατά την κλίση οι κλιτές λέξεις

γ. Αδυναµία κατανόησης και παραγωγής προτάσεων πολύπλοκων συντακτικά

δ. ∆υσκολία σύνδεσης της φωνολογικής και της γραφηµικής εικόνας της λέξης

µε τη σηµασία της

1

 

ε. Περιορισµένο ενεργητικό λεξιλόγιο.

ζ) Ακατάστατο γραφικό χαρακτήρα-δυσανάγνωστο γραπτό µε ( έλλειψη σηµείων στίξης,παράλειψη τόνων ,αντιστροφές γραµµάτων,παράλειψη ή µετατόπιση συλλαβών,άσχετες παρεµβολές, πολλά ορθογραφικά λάθη.) η) Αργή ανάγνωση ή αποφυγή µεγαλόφωνης ανάγνωσης

θ) Στη σύµφυτη εξελικτική δυσλεξία παρουσιάζεται θεµελιακή υπολειτουργία των µαθησιακών λειτουργιών που σχετίζονται µε την οπτική και την ακουστική αντίληψη.

Αντίστοιχα η δυσαριθµησία παρουσιάζεται µε µια σειρά αδυναµιών όπως είναι α) ∆υσκολία εκτίµησης της προσότητας ενός συνόλου αντικειµένων ή των µεγεθών

β) ∆υσκολία στην αρίθµηση,στη σειροθέτητηση, στην αποµνηµόνευση της προπαίδειας και άλλων ακολουθιών.

γ) ∆υσκολία στην εφαρµογή ενός αλγορίθµου

δ) ∆υσκολία στη µεταφορά ενός προβλήµατος σε αριθµητικά δεδοµένα

ε) ∆υσκολία στην κατανόηση των αριθµητικών συµβλόλων και στην ορθή χρήση τους

Η ιδιοµορφία της δυσλεξίας είναι ότι δεν παρουσιάζονται α) όλα τα συµπτώµατα µε την ίδια µορφή σε όλα τα παιδιά.β) η εµφάνιση κάποιας από τις παραπάνω δυσκολίες σε ένα µαθητή δεν σηµαίνει ότι έχει δυσλεξία Για το λόγο αυτό απαιτείται διαφορική διάγνωση από το αρµόδιο Κ∆ΑΥ, προκειµένου να εντοπιστούν οι τοµείς που υπάρχουν µαθησιακές δυσκολίες και να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές ανάλογα µε το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών.

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η εκτίµηση των προβληµάτων του γραπτού λόγου περιλαµβάνει τη καταγραφή της παρούσας εκπαιδευτικής κατάστασης του παιδιού και την ποιοτική ανάλυση των σφαλµάτων (error analysis).

Έτσι µπορεί να εντοπισθούν:

α. Λάθη στα φωνήεντα, στα σύµφωνα, στους διφθόγγους, στα συµπλέγµατα β. Αντιστροφές γραµµάτων ή λέξεων

γ. Πρόσθεση ή παράλειψη γραµµάτων, συλλαβών, λέξεων δ. Άρνηση ανάγνωσης ορισµένων λέξεων

ε. Μάντεµα των δύσκολων λέξεων, από τα συµφραζόµενα

στ. Απουσία τόνων και σηµείων της στίξης.

2


ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων, σύµφωνα µε την συµπεριφοριστική κατεύθυνση, υλοποιείται µε την άµεση διδασκαλία (direct instruction). Παράλληλα εφαρµόζονται και άλλα διορθωτικά ή θεραπευτικά προγράµµατα ή ασκήσεις για την βελτίωση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων και των γνωστικών λειτουργιών.

Ωστόσο η συµπεριφοριστική προσέγγιση µόνη της θεωρείται ατελής, επειδή παραβλέπει τα αναγκαία προπαρασκευαστικά στάδια, που υλοποιούνται µε την έµµεση διδασκαλία (indirect instruction), και αναφέρονται στην έννοια της ετοιµότητας (readiness), η οποία είναι σύµφωνη µε τα πορίσµατα της γνωστικής ψυχολογίας.

Η γνωστική προσέγγιση εστιάζεται στις διαδικασίες πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών και στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών µε τις οποίες δοµείται η γνώση.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Η υποστήριξη των ατόµων µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες συνεχίζεται µέχρι αυτά να κατακτήσουν τους µηχανισµούς ανάγνωσης και γραφής, ώστε να διαβάζουν κείµενα µε κατανόηση και να δοµούν σε παραγράφους το γραπτό λόγο, µε τη συνεργασία του δασκάλου ειδικής αγωγής και του δασκάλου της κοινής τάξης.

Η κατάλληλη οργάνωση της τάξης διευκολύνει την εφαρµογή των ατοµικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε τον καθορισµό των µακροπρόθεσµων στόχων και την ανάλυση των βραχυπρόθεσµων διδακτικών βηµάτων.

Ειδικότερα στο τµήµα ένταξης ή στην κοινή τάξη πρέπει να δηµιουργηθεί το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον ως ακολούθως:

α) ∆ιαµόρφωση ειδικού χώρου εργασίας ώστε να µειωθούν οι πιθανότητες διάσπασης της προσοχής

β) Υποστήριξη της διδασκαλίας µε ποικίλα διδακτικά µέσα

γ) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των Η/Υ µε τους οποίους είναι δυνατή η δηµιουργία µαθησιακών περιβαλλόντων αντίστοιχων µε το περιεχόµενο του παρόντος αναλυτικού προγράµµατος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθησιακών ∆υσκολιών περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

3


1. Αντιληπτικές λειτουργίες

2. Μνηµονικές λειτουργίες

3. Γραφικός χώρος

4. Αναγνωστική λειτουργία

5. Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηµατικά που έχουν σχέση µε τη δυσλειτουργία της γλώσσας

6. Συµπεριφορά – Συναισθηµατική υποστήριξη

Παρατήρηση: Η σύνδεση µε το περιεχόµενο του πλαισίου αναλυτικού προγράµµατος ειδικής αγωγής (Π.∆.301/96) έγινε µε ιδιαίτερη προσοχή, για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Όπου τυχόν θεωρηθεί ότι υπάρχουν επικαλύψεις ιδιαίτερα στα προπαρασκευαστικά στάδια, είναι εύκολο να διαπιστωθεί η ποιοτική διαφορά, αφού στην περίπτωση των µαθησιακών δυσκολιών δεν υπάρχει το κώλυµα της νοητικής υστέρησης που κυριαρχεί στο πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος.

1. Γενική ενότητα: Αντιληπτικές λειτουργίες

Οι µαθητές µε αντιληπτικές δυσλειτουργίες παρουσιάζουν συνήθως ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται συστηµατική υποστήριξη στην πρωτοβάθµια, αλλά και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Ενότητα 1. Οπτική αντίληψη

∆ιδακτικοί στόχοι ∆ραστηριότητες

Το παιδί µπορεί:


1.1.1. Να αντιλαµβάνεται και να σχηµατίζει οπτικές ακολουθίες.


Οπτικές ακολουθίες σειράς αντικειµένων, εικόνων, σχηµάτων, γραµµάτων, συλλαβών, λέξεων,προτάσεων

Στη διαδικασία του σχηµατισµού των οπτικών ακολουθιών λαµβάνεται υπόψη η οφθαλµοκίνηση: σάρωση (scanning), οι στάσεις των µατιών (fixations), οι παλινδροµήσεις (regressions) και η σωστή

κατεύθυνση των στοιχείων (direction).


4


1.1.2. Να αντιλαµβάνεται και να ακολουθεί τον οπτικό ρυθµό.

1.1.3. Να διαφοροποιεί και να διακρίνει οπτικές παραστάσεις.

1.1.4. Να ταξινοµεί και να ταυτίζει όµοιες και διαφορετικές

οπτικές παραστάσεις.


Οπτικός ρυθµός στην παρουσίαση των οπτικών ακολουθιών: Το παιδί στην οπτική σάρωση επισηµαίνει τη σειρά των στοιχείων της οπτικής ακολουθίας µε ρυθµικές κινήσεις ή ρυθµικά χτυπήµατα. Οπτική διαφοροποίηση και διάκριση

σχεδόν οµοίων εικόνων-σχεδίων-σχηµάτων που προσοµοιάζουν µε γράµµατα µε τελική κατάληξη τη διάκριση σχεδόν οµοίων γραµµάτων ,ψηφίων,ψευδολέξεων π.χ. «θ- β, 6-9, θαβ-θαθ»

Ταξινοµήσεις – Ταυτίσεις όµοιων και διαφορετικών εικόνων, παραστάσεων,

σχηµάτων, γραµµάτων, λέξεων κ.ο.τ.


 

Ενότητα 2. Ακουστική αντίληψη

1.2.1. Να αντιλαµβάνεται και να επαναλαµβάνει ακουστικές ακολουθίες.

1.2.2. Να αντιλαµβάνεται τον

ακουστικό ρυθµό στις ακολουθίες των ήχων.

1.2.3. Να συνειδητοποιεί και να διακρίνει φωνολογικά στοιχεία

1.2.4. Να ενεργοποιεί τη διχωτική ακοή

µε τον εντοπισµό της ηχητικής πηγής.


Το παιδί ακούει, θυµάται, επαναλαµβάνει

µε τη σωστή σειρά ακουστικές ακολουθίες ήχων, φθόγγων, συλλαβών, λέξεων.

Το παιδί διακρίνει και συνοδεύει ρυθµικά, τις ακολουθίες των ήχων-φθόγγων- συλλαβών- λέξεων καθώς τα επαναλαµβάνει π.χ. λογοπαίγνια και οµοιοκαταληξίες.

Συνειδητοποιηµένη ακρόαση και διάκριση φθόγγων-λέξεων που µοιάζουν ακουστικά π.χ. «π-τ», «φ-β», βάρος-φάρος. Ενεργοποίηση της διχωτικής ακοής του δεξιού αυτιού, που ενεργοποιεί το αριστερό ηµισφαίριο για τους δεξιόχειρες και του αριστερού αυτιού που ενεργοποιεί το δεξιό ηµισφαίριο του εγκεφάλου για τους

αριστερόχειρες µε ασκήσεις ακοής µε


5


ήχους διαφορετικών ειδών π.χ ήχοι φυσικών φαινοµένων, φωνές ζώων φθόγγοι, λέξεις,εναλλάξ µε το δεξί και το αριστερό αυτί.

Ενότητα 3. Οπτικοακουστική αντίληψη.


1.3.1. Να συνδυάζει οπτικο-ακουστικές λειτουργίες.

1.3.2. Να αντιστοιχίζει οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα.

1.3.3. Να διακρίνει οπτικο-ακουστικά λέξεις, συλλαβές, φθόγγους.


∆ιαδοχική παρουσίαση και αντιστοίχιση οπτικού και ακουστικού υλικού. π.χ. Το παιδί αντιστοιχίζει σειρά µουσικών ήχων

µε τα αντίστοιχα µουσικά όργανα, εικόνες- ήχους αντικειµένων µε τις αντίστοιχες λέξεις.

Άµεση αντιστοίχιση οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων π.χ. ήχος- αντικείµενο, λέξη-αντικείµενο, φώνηµα- γράφηµα κλπ.

Οπτική-ακουστική διάκριση λέξεων, συλλαβών, φθόγγων π.χ. Το παιδί διακρίνει συγκεκριµένες λέξεις, συλλαβές, φθόγγους που ακούσει από µια σειρά λέξεων,

συλλαβών, φθόγγων που βλέπει.


Ενότητα 4.

Πολυαισθητηριακές αντιληπτικές λειτουργίες


1.4.1. Να συνδυάζει την οπτική, την ακουστική, την κιναισθητική δίοδο επικοινωνίας.

1.4.2. Να συνδέει πολυαισθητηριακά την παράσταση µιας λέξης.


Ενεργοποίηση του οπτικού, ακουστικού κιναισθητικού καναλιού µε συνδυασµένες δραστηριότητες π.χ. βλέπει-πιάνει-ακούει- ψηλαφεί ποικίλο υλικό (αντικείµενα, σχήµατα, ανάγλυφες αποτυπώσεις σχηµάτων, γραµµάτων).

Πολυαισθητηριακή σύνδεση µιας λέξης µε την οπτική, ακουστική γλωσσοκινητική, απτική, γραφοκινητική εικόνα π.χ. Το παιδί

βλέπει τη λέξη παράθυρο, την ακούει, τη


6


1.4.3. Να συνδέει τις εµπειρίες του µε βάση το αίτιο-αποτέλεσµα.

1.4.4. Να συγκεντρώνει την προσοχή

µε τη βοήθεια της κιναίσθησης.

1.4.5. Να ενισχύει τη διάρκεια της προσοχής.


λέει, την ψηλαφεί ανάγλυφη και τη γράφει. Το παιδί συνδέει αιτίες µε τα αποτελέσµατα ή βρίσκει από τα αποτελέσµατα τις αιτίες. Π.χ. υδρατµός- ψύξη-βροχή.

Υποστήριξη της προσοχής µε την κιναίσθηση π.χ. Το παιδί µε υπερκινητικότητα και πολυδιάσπαση της προσοχής, υποστηρίζεται γνωστικά µε την κιναισθητική αντίληψη των ανάγλυφων γραµµάτων και λέξεων.

Υποστήριξη διχωτικής προσοχής µε ταυτόχρονη παρακολούθηση οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων π.χ. Το παιδί ακούει και βλέπει ταυτόχρονα µε προσοχή ένα σύνθετο οπτικο-ακουστικό ερέθισµα:

«Ο κόκορας» κάρτα µε εικόνα+

λέξη+άκουσµα της λέξης.


1.4.6. Να ακολουθεί σύνθετες εντολές. Ακολουθεί σύνθετες εντολές µε εµπλοκή όλων των αισθήσεων π.χ. Το παιδί αρχίζει

µια διαδροµή όταν ακούσει το σύνθηµα, σταµατά όταν δει το stop, κλείνει τα µάτια και µε την αφή βρίσκει κάτι (παιχνίδι του χαµένου θησαυρού).

2. Γενική Ενότητα: Μνηµονικές λειτουργίες

Ενότητα 1:Λειτουργική µνήµη- Μνήµη ακολουθιών


2.1.1. Να ιχυροποιεί τη λειτουργική

µνήµη µε οπτικές , ακουστικές, κιναισθητικές µνηµονικές ακολουθίες.


Ενεργοποίηση της λειτουργικής µνήµης µε συγκράτηση οπτικών, ακουστικών, κιναισθητικών ακολουθιών π.χ. Το παιδί συγκρατεί σειρά εικόνων, σειρές εικόνων-

ήχων, κιναισθητικές ακολουθίες


2.1.2. Να θυµάται µε ακρίβεια Ακολουθίες λέξεων, συλλαβών, φθόγγων

7


ακολουθίες προφορικού λόγου. και ολοκληρωµένων προτάσεων π.χ. Το παιδί επαναλαµβάνει χωρίς να αλλάζει τη σειρά φθόγγους, συλλαβές, λέξεις,

προτάσεις που είδε και άκουσε.


2.1.3. Να ασκείται στην ταχύτητα της

µνήµης των ακολουθιών µε τη βοήθεια Η/Υ.


Χρήση Η/Υ για να αναπτυχθεί η ταχύτητα των οπτικο-ακουστικών ακολουθιών και η ταχύτητα απόσβεσης των γραφηµικών ακολουθιών. π.χ. Το παιδί συγκρατεί στη

µνήµη του την εικόνα της γάτας µε τον αντίστοιχο ήχο και την λέξη «γάτα», που

εµφανίζονται µε ορισµένη ταχύτητα.


Ενότητα 2.Μακροπρόθεσµη µνήµη-Μνηµοτεχνική


2.2.1. Να χρησιµοποιεί µνηµονικούς συνειρµούς.

2.2.2. Να συνδέει τη µνήµη των λέξεων

µε µνηµο-κοινωνικές εµπειρίες και δραστηριότητες.

2.2.3. Να ασκείται σε τεχνικές τεµαχιοποίησης του γραπτού λόγου.


Ενεργοποίηση των συνειρµών µε συνδυασµούς της οπτικής προσοµοίωσης των λέξεων. Π.χ. Το παιδί συνδυάζει το

«φ» µε την εικόνα του κουλουριασµένου

«φιδιού». Το «δ» µε την εικόνα

«δέντρου».

Σύνδεση µνήµης των λέξεων µε εµπειρίες και δραστηριότητες. Π.χ. Το παιδί συνδέει το γυµναστήριο µε τη λέξη γυµναστική, το κολυµβητήριο, µε τη λέξη κολύµπι.

Τεχνικές χωρισµού του κειµένου µε καθέτους ανά συλλαβές ή λέξεις. Π.χ. «Ο

/πα/τέ/ρας/ εί/ναι α/δύ/να/τος» « Τρέχει το

παιδί/ στον κήπο»


2.2.4. Να οπτικοποιεί το γραπτό λόγο Το παιδί ασκείται να βλέπει σε εικόνες αυτά που διάβασε π.χ καλλιέργεια σιταριού-παραγωγή ψωµιού.


2.2.5. Να συγκρατεί στη µνήµη λεπτές διαφορές που υπάρχουν σε

γράµµατα και αριθµούς.


Συγκράτηση στη µνήµη των λεπτών διαφορών ανάµεσα σε γράµµατα και

αριθµούς. Π.χ. Το παιδί συγκρατεί τη


8


2.2.6.Να ασκηθεί στην αποµνηµόνευση

µε κατηγοριοποιήσεις

2.2.7. Να ανακαλεί µνηµονικές εικόνες

µε συναισθηµατική φόρτιση.


σωστή κατεύθυνση των γραµµάτων «ε»,

«ω» , του αριθµού 3 και του ε.

Το παιδί αποµνηµονεύει µε βάση τα κοινά χαρακτηριστικά π.χ. οµαδοποιήσεις προϊόντων µιας χώρας µε βάση τη χρηστικότητά τους.

Μνηµονική ανάκληση παραστάσεων π.χ.

Το παιδί θυµάται µε «χαρά» την εκδροµή στην εξοχή που πέρασε «ωραία».


Ενότητα 3. Ανάπτυξη βραχυπρόθεσµης-λειτουργικής µνήµης


2.3.1. Να συγκρατεί στη µνήµη του πολυαισθητηριακά µια σειρά στοιχείων.

2.3.2. Να συγκρατεί στην εργαζόµενη

µνήµη από 2 µέχρι 9 στοιχεία.

2.3.3. Να συµπληρώνει ελλειπείς λέξεις ή προτάσεις.


Το παιδί βλέπει, ζωγραφίζει, γράφει και συγκρατεί στη µνήµη του σειρές αντικειµένων, λέξεων, συλλαβών.

Το παιδί συγκρατεί στη µνήµη του 2 έως 9 εικόνες,λέξεις,αριθµούς (µε προοδευτική αύξηση της χωρητικότητας στα όρια 7 +/-

2).

Συµπλήρωση ελλειπών λέξεων ή προτάσεων π.χ. Το παιδί βρίσκει λέξεις που


λείπουν συλλαβές π.χ. «µο  


βι» ή


συµπληρώνει ελλειπείς προτάσεις «Εγώ

νερό».

3. Γενική Ενότητα: Γραφικός χώρος

Ενότητα 1. Χωρο-χρονικός προσανατολισµός


3.1.1. Να προσανατολίζεται στο χώρο

µε αρχικό σηµείο αναφοράς το σώµα του.


Προσανατολισµός στο χώρο µε αρχικό σηµείο αναφοράς το σώµα του π.χ. Το παιδί καταχτά τις έννοιες «πάνω από τα

κεφάλι µου», «κάτω από τα πόδια µου»,


9


3.1.2. Να προσανατολίζεται στο χώρο

µε σηµεία αναφοράς τα αντικείµενα.

3.1.2. Να προσανατολίζεται στον ευρύτερο χώρο.

3.1.4. Να συνδέει χωρο-χρονικά τα αντικείµενα.


«δεξιά µου / αριστερά µου» κ.ο.τ. Προσανατολισµός του παιδιού σε σχέση µε τα αντικείµενα στον περιβάλλοντα χώρο. Π.χ. Το παιδί αντιλαµβάνεται ότι το ανθοδοχείο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι δεξιά. Ως προς τα άνθη που περιέχει, το τριαντάφυλλο είναι ανάµεσα στα δύο γαρίφαλα. Το ένα γαρίφαλο γέρνει προς τα αριστερά και το άλλο προς τα δεξιά κ.τ.ο. Προσανατολισµός στον ευρύτερο χώρο. Π.χ. Το παιδί µαθαίνει και δείχνει τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. ∆είχνει τον προσανατολισµό των κτιρίων. Προσανατολίζεται στο σχέδιο της περιοχής, στο χάρτη της Ελλάδας.

Χωρο-χρονική σύνδεση αντικειµένων π.χ. Το παιδί συνδέει το χρόνο της πρωινής προσέλευσης στην τάξη µε την αλλαγή

νερού των λουλουδιών στο ανθοδοχείο.


3.1.5. Να συνδέει χρόνο-ρυθµό. Σύνδεση χρόνου και ρυθµού π.χ. Το παιδί αντιλαµβάνεται το ρυθµικό χτύπηµα του ρολογιού ή µετρά ρυθµικά σταγόνες νερού που πέφτουν από ψηλά. Χρονοµέτρηση µε κλεψύδρα.

3.1.6. Να οργανώνεται χωρο-χρονικά. Χωρο-χρονική οργάνωση π.χ. Το παιδί διανύει και µετρά διαδροµές κινείται µέσα σε λαβύρινθο. Τοποθετεί χωροχρονικά τα γεγονότα της ηµέρας. Τηρεί χρονοδιαγράµµατα, ηµερολόγια, προγραµµατίζει τις δραστηριότητες του. Χρησιµοποιεί, επανατοποθετεί, τακτοποιεί και βρίσκει εύκολα τα αντικείµενα που

χρειάζεται στο σχολείο και στο σπίτι.

10


Ενότητα 2. Γραφοκινητικότητα και κατάκτηση του γραφικού χώρου

3.2.1 Να βιώνει διαδροµές στο χώρο. Βίωση και µεταφορά διαδροµών στο χώρο

µε το σώµα . π.χ. Το παιδί διανύει µια κυκλική διαδροµή, συγκρατεί το κινητικό σχήµα στη µνήµη του και το µεταφέρει στο γραφικό χώρο, χρησιµοποιώντας χαρτί και

µολύβι.


3.2.2. Να συµπληρώνει ηµιτελή σχέδια

µε ακολουθίες ιχνών.


Αναδυόµενη γραφή µέσα από τη συµπλήρωση ηµιτελών σχεδίων µε τη βοήθεια ιχνών. Π.χ. Το παιδί φτιάχνει γραµµές, σχήµατα, εικόνες κ.ά.

ακολουθώντας ίχνη.


3.2.3. Να γράφει ανάµεσα σε 2 γραµµές Γραφή ανάµεσα σε 2 χάρακες. Π.χ. Το παιδί γράφει ανάµεσα σε 2 γραµµές µε κανονική απόσταση, µε πύκνωση, µε αραίωση. Χρησιµοποιεί τετράδια µε

µεγάλα ή µικρά τετράγωνα, τετράδια µε 4

γραµµές.

3.2.4. Να γράφει µε ρυθµική κίνηση. Ρυθµική κίνηση γραφής µε σειρές δεξιόστροφων και αριστερόστροφων καµπύλων γραµµών. Π.χ. Το παιδί γράφει

«α» = αριστερόστροφο, «η» = δεξιόστροφο.

3.2.5. Να ζωγραφίζει σε λευκό χαρτί. Ζωγραφική σε λευκό χαρτί. Π.χ. Το παιδί κάνει µια ζωγραφιά σε χαρτί Α4, σε διαφορετικές θέσεις (µέση, πάνω από τη

µέση, πάνω/κάτω δεξιά, πάνω/κάτω

αριστερά.


3.2.6. Να εντοπίζει τη σειρά και τη θέση που βρίσκονται µικρά αυτοκόλλητα.


Εντοπισµός θέσης µικρών αυτοκόλλητων. Π.χ. Το παιδί βρίσκει το πρώτο αυτοκόλλητο της δεύτερης σειράς, το δεύτερο της τρίτης σειράς, το τελευταίο της

κάτω σειράς.


11


3.2.7. Να αντιλαµβάνεται τις έννοιες των συντεταγµένων (οριζόντιας και καθέτου).

3.2.8. Να τηρεί τα αναγκαία περιθώρια και αποστάσεις.

3.2.9. Να αναπτύσσει τη λεπτή κινητικότητα του χεριού.

3.2.10. Να συντονίζει τις κινήσεις

µατιού-χεριού που γίνονται µε γρήγορους ρυθµούς.

3.2.11. Να αναπτύσσει στρατηγικές διαδροµών για τη γραφή.


Το παιδί ασκείται στην τοµή των συντεταγµένων µε παιχνίδια π.χ. σταυρόλεξα, σκάκι, ντάµα.

Το παιδί υπολογίζει και τηρεί τα αναγκαία περιθώρια στον οργανωµένο χώρο µιας σελίδας. Τηρεί τις αποστάσεις ανάµεσα στις λέξεις και στις σειρές.

Ανάπτυξη της κινητικότητας του χεριού µε επαναλαµβανόµενες ασκήσεις κινήσεων περιστροφής του καρπού, άνοιγµα κλείσιµο δακτύλων π.χ. Το παιδί αναπτύσσει την κιναίσθηση µε κινήσεις γραφής των άκρων των δακτύλων πάνω σε αδρές και ανάγλυφες επιφάνειες (γυαλόχαρτο, επιφάνεια µε κολληµένες φακές) κτλ. Ασκήσεις οπτικοκινητικού συντονισµού

µατιού-χεριού σε συνθήκες ταχύτητας. Π.χ. Το παιδί ασκείται σε γραφοκινητικές ασκήσεις µε ορισµένη κάθε φορά ταχύτητα.

Το παιδί µε τη βοήθεια βελών µαθαίνει τη σωστή φορά των γραµµάτων: τα δεξιόστροφα, τα αριστερόστροφα, τα

γράµµατα πάνω/κάτω από τη γραµµή.


12


4. Γενική Ενότητα: Αναγνωστική λειτουργία


Ενότητα 1. Φωνολογικό µέρος

Το παιδί µπορεί:

4.1.1. Να προφέρει σωστά τα φωνήεντα, τα σύµφωνα, τα συµπλέγµατα.

4.1.2. Να διακρίνει φωνητικά συγγενείς φθόγγους.

4.1.3. Να κάνει συλλαβική και φθογγική ανάλυση της ηχητικής εικόνας.

4.1.4. Να αντιλαµβάνεται και να διακρίνει τις λέξεις στον προφορικό λόγο.

4.1.5 Να αναλύει τις λέξεις σε συλλαβές προφορικά.

4.1.6. Να αναλύει τις συλλαβές σε φθόγγους προφορικά.

4.1.7. Να διακρίνει και να προφέρει λέξεις που αρχίζουν µε τον ίδιο

φθόγγο.


Ασκήσεις παραγωγής φωνηέντων,

συµφώνων, συµπλεγµάτων µε λογοπαίγνια.

Ασκήσεις διάκρισης και σωστής άρθρωσης συγγενών φθόγγων π.χ. «β, φ, δ».

Ασκήσεις συλλαβικής και φθογγικής ανάλυσης ηχητικής εικόνας µε χρήση

µαγνητοφώνου π.χ. «Ρέ-να», «Ρ-έ-ν-α». Ασκήσεις αντίληψης και διάκρισης λέξεων στον προφορικό λόγο π.χ. Το παιδί ακούει την πρόταση «Το πρωί πηγαίνω στο σχολείο» και λέει µία µία τις λέξεις. Ασκήσεις προφορικής ανάλυσης λέξεων σε συλλαβές π.χ. ασκήσεις ρυθµικής ανάλυσης σε συλλαβές µε παλαµάκια λέξεων τύπου «σφ» (σύµφωνο φωνήεν) π.χ.

«νε-ρό», τύπου φσ (φωνήεν σύµφωνο), π.χ.

«ώ-ρα», τύπου σσφ (σύµφωνο σύµφωνο φωνήεν) π.χ. «στά-ση».

Προφορική ανάλυση των συλλαβών σε φθόγγους π.χ. ασκήσεις ρυθµικής ανάλυσης συλλαβών σε φθόγγους µε χτυπήµατα χεριών σε κάθε φθόγγο π.χ. «ν- ε», «ρ-ό».

Ασκήσεις διάκρισης λέξεων που αρχίζουν από τον ίδιο φθόγγο προφορικά π.χ. «βάζω,

βάση, βίδα, βίλα».


4.1.8. Να διακρίνει και να συνθέτει Ασκήσεις διάκρισης και σύνθεσης των

13


φωνηµικά τους φθόγγους και τις συλλαβές µε ακρίβεια.

4.1.9. Να συνθέτει προφορικά τα σύµφωνα µε όλα τα φωνήεντα.

4.1.10 Να διακρίνει και να προφέρει λέξεις που οµοιοκαταληκτούν.

4.1.11. Να διακρίνει λέξεις που

µοιάζουν φωνολογικά.

4.1.12. Να ταξινοµεί λέξεις µε κοινά συµπλέγµατα.

4.1.13. Να σχηµατίζει λέξεις µε σωστή ακολουθία των φθόγγων που ακούει.


φθόγγων και των συλλαβών προφορικά χωρίς να παραλείπει,να προσθέτει ή να αντιστρέφει φθόγγους και συλλαβές. Ασκήσεις σύνθεσης συµφώνου µε φωνήεντα προφορικά π.χ. «µα-µο-µε-µι» Ασκήσεις διάκρισης λέξεων που οµοιοκαταληκτούν π.χ. «γίδα-βίδα». Ασκήσεις φωνολογικής διάκρισης συγγενών λέξεων π.χ. Το παιδί διακρίνει και προφέρει «ποδιά-πόδια».

Ασκήσεις ταξινόµησης λέξεων µε κοινά συµπλέγµατα π.χ. Το παιδί βρίσκει λέξεις του τύπου σσφ «µπαλάκι-µπαµπάς-

µπαµπάκι».

Ασκήσεις φωνηµικής οργάνωσης λέξεων

µε σωστή ακολουθία φθόγγων π.χ. Το παιδί οργανώνει φωνηµικά την ακολουθία των γλωσσικών φθόγγων «ν-ε-ρ-ό» και παράγει

τη λέξη «νερό».


 

Ενότητα 2: Προανάγνωση

4.2.1. Να επαναλαµβάνει ιστορίες που ακούει.

4.2.2.Να παρακολουθεί, προβλέπει και προσδοκά την εξέλιξη και τη συνέχεια των γεγονότων µιας ιστορίας.

4.2.3. Να παρακολουθεί τη διήγηση

µιας ιστορίας γυρίζοντας τις σελίδες του βιβλίου.


Επανάληψη ιστοριών που ακούει π.χ. Το παιδί διηγείται µε δικά του λόγια ένα παραµύθι (π.χ. η κοκκινοσκουφίτσα) που του διηγούνται ή ακούει από µαγνητόφωνο Το παιδί παρακολουθεί, προβλέπει και προσδοκά την εξέλιξη και τη συνέχεια των γεγονότων µιας ιστορίας π.χ. «οι επτά νάνοι».

Το παιδί παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων µιας ιστορίας γυρίζοντας τις σελίδες του αντίστοιχου εικονογραφηµένου

βιβλίου.


14


4.2.4. Να δείχνει µε το δάχτυλο από αριστερά προς τα δεξιά σε γραπτό κείµενο.

4.2.5. Να αντιλαµβάνεται, διακρίνει και δείχνει τις σειρές, τις προτάσεις, τις λέξεις και τα γράµµατα σε γραπτό κείµενο.

4.2.6. Να αναγνωρίζει όµοιες λέξεις, συλλαβές, γράµµατα σε γραπτό κείµενο.

4.2.7. Να αντιστοιχίζει λέξεις µε εικόνες σε γραπτό κείµενο.


Ασκήσεις προσανατολισµού µε το δάχτυλο (από αριστερά προς τα δεξιά, πάνω δεξιά και κάτω αριστερά) σε γραπτό κείµενο. Αντίληψη του γραπτού κειµένου π.χ. το παιδί αντιλαµβάνεται ότι το γραπτό κείµενο ιστορίας που ακούει αποτελείται από σειρές, προτάσεις, λέξεις και γράµµατα.

Ταύτιση όµοιων λέξεων συλλαβών και γραµµάτων σε κείµενο π.χ. Το παιδί ταυτίζει, διακρίνει και δείχνει όµοιες λέξεις, συλλαβές, γράµµατα σε γραπτό κείµενο µε προαναγνωστικά παιχνίδια. Αντιστοίχιση λέξεων µε εικόνες σε γραπτό κείµενο και αντίστροφα π.χ. Το παιδί παίζοντας κολλά λέξεις γραµµένες σε αυτοκόλλητα στις αντίστοιχες εικόνες που

περιλαµβάνονται σε γραπτό κείµενο.


 

Ενότητα 3: Ανάγνωση

4.3.1. Να γνωρίζει τη σχέση φωνήµατος-γραφήµατος.


Ασκήσεις αντίληψης και αντιστοίχισης φωνήµατος-γραφήµατος π.χ. Ο δάσκαλος λέει «α» και το παιδί δείχνει το «α» σε

καρτέλα( flash cards)


4.3.2. Να γνωρίζει τα φωνήεντα. Το παιδί αναγνωρίζει, λέει και γράφει τα φωνήεντα π.χ. Το παιδί βλέπει καρτέλα µε τα φωνήεντα και απαντά στις ερωτήσεις: - δείξε µου το «ε», - ποιο είναι αυτό, - γράψε

µου το «ε».


4.3.3. Να συνθέτει συλλαβές του τύπου σφ (σύµφωνο-φωνήεν)

4.3.4. Να συνθέτει συλλαβές του τύπου

φσ (φωνήεν-σύµφωνο)


Αναγνώριση, σύνθεση και ανάλυση συλλαβών του τύπου σφ π.χ. µα, σα, κο. Αναγνώριση, σύνθεση και ανάλυση τύπου

συλλαβών τύπου σφ π.χ. αµ, ασ, οκ (όπως


15


4.3.5. Να συνθέτει συλλαβές του τύπου σσφ (σύµφωνο-σύµφωνο- φωνήεν).

4.3.6. Να συνθέτει συλλαβές του τύπου σσσφ (σύµφωνο-σύµφωνο- σύµφωνο-φωνήεν)

4.3.7. Να παράγει διαδοχικά λέξεις µε συλλαβές τύπου: σφ, φσ, σσφ, σσσφ.

4.3.8. Να συνθέτει λέξεις που έχουν τελικά σύµφωνα ς, ν.

4.3.9. Να διακρίνει λέξεις µε αρχικά γράµµατα όµοια φωνολογικά.

4.3.10. Να αναγνωρίζει αυτόµατα το βασικό οπτικό λεξιλόγιο.

4.3.11. Να ασκείται στην αυτόµατη ανάγνωση.


παραπάνω).

Αναγνώριση, ανάλυση και σύνθεση συλλαβών τύπου σσφ π.χ. µπα, στο .

Αναγνώριση, ανάλυση και σύνθεση συλλαβών τύπου σσσφ π.χ. στρα, µπρα .

Παραγωγή λέξεων µε συλλαβές τύπου: α/σφ, νερό (σφσφ), β/φς, έλα (φσφ), σσφ, στάση (σσφσφ), δ/ σσσφ, στροφή, µπράβο (σσσφσφ) µε την υποστήριξη αναγνωστικών παιχνιδιών.

Αναγνώριση, ανάλυση και σύνθεση λέξεων

µε συλλαβές τύπου σφ ή φσ και συγκράτηση του τελικού ς ή ν π.χ. λαγός, όταν.

Ασκήσεις διάκρισης λέξεων που αρχίζουν

µε γράµµατα που µοιάζουν φωνολογικά π.χ. τοµάτα-ντάµα, χαρά-γάτα, µπάλα-πάνα Αυτόµατη αναγνώριση οπτικού λεξιλογίου από 10 µέχρι 100 λέξεις µε τη χρήση καρτών. Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες- λέξεις (Flash cards).

Άσκηση στην αυτόµατη ανάγνωση µε κατανόηση κειµένου που έχει χωριστεί σε πνευστικές-νοηµατικές ενότητες π.χ. Το παιδί διαβάζει το κείµενο «Πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε ένας άνθρωπος µε το γαϊδουράκι του να πάει στην πόλη. Ήθελε να αγοράσει διάφορα πράγµατα» ή το διαβάζει

«Πριν πολλά χρόνια

ξεκίνησε ένας άνθρωπος


16


µε το γαϊδουράκι του να πάει στην πόλη. Ήθελε να αγοράσει διάφορα πράγµατα».

4.3.12. Να βελτιώνει την ανάγνωση. Ασκήσεις για βελτίωση και τελειοποίηση της ανάγνωσης χρησιµοποιώντας ηχητικές διακυµάνσεις και τονικές αποχρώσεις της

φωνής.


Ενότητα 4. Γραφή

4.4.1. Να τηρεί σωστή στάση του σώµατος και του χεριού.


Το παιδί κάθεται στο θρανίο του, ακουµπά τις παλάµες του στην επιφάνεια του

θρανίου.


4.4.2. Να κρατά σωστά το µολύβι. Κράτηµα του µολυβιού στα τρία δάκτυλα,

ακουµπώντας τον αγκώνα και τον καρπό πάνω στο θρανίο.


4.4.3. Να τοποθετεί σωστά το τετράδιό του.

4.4.4. Να γράφει γράµµατα και κείµενο

µε τη σωστή φορά.

4.4.5. Να διακρίνει τον προσανατολισµό κάθε γράµµατος.

4.4.6. Να γράφει τα γράµµατα και τους αριθµούς χωρίς να τα αντιστρέφει

και να τα συγχέει.


Τοποθέτηση του τετραδίου του ανάλογα µε την επικράτηση δεξιού-αριστερού και άσκηση στη σωστή θέση.

Άσκηση γραφής γραµµάτων και κειµένου

µε τη σωστή φορά π.χ. Το παιδί µε τη βοήθεια βελών και µε κινητική βοήθεια . γράφει από αριστερά προς τα δεξιά και το αντίστροφο.

Το παιδί ασκείται να διακρίνει και να γράφει µε το σωστό προσανατολισµό τα γράµµατα στο γραφικό χώρο π.χ. σελίδα τετραδίου, πίνακας, λευκές σελίδες Α4 κ.τ.ο.

Άσκηση στην ορθή γραφή των γραµµάτων και αριθµών που αντιστρέφει π.χ. «β-θ, φ-

θ, ρ-9, 3-ε, σ-6».


4.4.7. Να γράφει λέξεις µε υπαγόρευση Γραφή λέξεων µε υπαγόρευση χωρίς να

17


χωρίς αντιστροφές γραµµάτων. αντιστρέφει τα γράµµατα π.χ. χα-αχ, κότα-

άτοκ.


4.4.8. Να γράφει λέξεις µε υπαγόρευση χωρίς να παραλείπει γράµµατα.

4.4.9. Να γράφει λέξεις µε υπαγόρευση χωρίς να προσθέτει γράµµατα.

4.4.10. Να γράφει λέξεις µε υπαγόρευση χωρίς να επαναλαµβάνει γράµµατα.

4.4.11. Να γράφει λέξεις µε υπαγόρευση χωρίς να αντιµεταθέτει γράµµατα.

4.4.12. Να γράφει λέξεις µε υπαγόρευση χωρίς να αντικαθιστά γράµµατα.

4.4.13. Να αντιγράφει κείµενο από βιβλίο και από τον πίνακα.

4.4.14. Να γράφει κείµενο µε υπαγόρευση.


Το παιδί ασκείται να γράφει λέξεις χωρίς να παραλείπει γράµµατα π.χ. νερό (νεό). Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς προσθήκες γραµµάτων, συλλαβών π.χ.

µπλε-µπλλε, µπααλα-µπάλα.

Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς επαναλήψεις γραµµάτων ή συλλαβών.

Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς

µεταθέσεις φθόγγων π.χ. πρώτα αντί πόρτα,

βρούτσα αντί βούρτσα.

Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς αντικαταστάσεις γραµµάτων π.χ. παπάτα αντί πατάτα.

Ασκήσεις αντιγραφής κειµένου που έχει

µπροστά του ή από τον πίνακα.

Ασκήσεις γραφής κειµένου µε υπαγόρευση,

µε αργό ρυθµό και µε γρήγορο ρυθµό υπαγόρευσης.


Ενότητα 5: Μορφολογικό Ορθογραφία


4.5.1. Να διακρίνει και να κατηγοριοποιεί τα µέρη του λόγου.

4.5.2. Να παρατηρεί και να γνωρίζει τις αλλαγές της σηµασίας των

λέξεων ανάλογα µε τις καταλήξεις τους.

4.5.3. Να χρησιµοποιεί την ορθογραφική µνήµη.


∆ιάκριση και κατηγοριοποίηση των µερών του λόγου π.χ. τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήµατα.

Παρατήρηση και αναγνώριση των αλλαγών ανάλογα µε την κλητική εικόνα των λέξεων π.χ. ακούω-άκουσα.

Ασκήσεις ανάπτυξης της ορθογραφικής

µνήµης π.χ. γράφει και ελέγχει την ορθογραφία δισύλλαβων λέξεων.


18


4.5.4. Να αντιλαµβάνεται τη σταθερή θέση, τη διεύθυνση και τον προσανατολισµό των γραµµάτων σε µια λέξη.

4.5.5. Να θυµάται την ορθογραφία των λέξεων µε τη βοήθεια της εσωτερικής επανάληψης.

4.5.6. Να µαθαίνει ορθογραφία µε καταλόγους οµοειδών λέξεων.

4.5.7. Να µαθαίνει ορθογραφία µε οικογένειες λέξεων.

4.5.8. Να χρησιµοποιεί µνηµοτεχνικές

µεθόδους για να µαθαίνει τη θεµατική ορθογραφία.

4.5.9. Να παρατηρεί και να µαθαίνει τις αλλαγές που συµβαίνουν σε µια


Αντίληψη της σταθερής θέσης των γραµµάτων σε µια λέξη π.χ. «µήλο» «µ» (αρχικό, αριστερόστροφο γράµµα) «η» (ανάµεσα σε δύο σύµφωνα, το δεύτερο γράµµα της λέξης, δεξιόστροφο), «λ» (τρίτο γράµµα ανάµεσα σε δύο φωνήεντα

µικτής διεύθυνσης) «ο» (τελικό γράµµα αριστερόστροφο).

Αποτύπωση στη µνήµη µε «νοερή» επανάληψη των δοµικών στοιχείων της λέξης π.χ. «µήλο» περιλαµβάνει τους φθόγγους «µ» (µ), «ή» (ήτα µε τόνο), «λ» (λ), «ο» (όµικρον).

Εκµάθηση της ορθογραφίας µε καταλόγους οµοειδών λέξεων π.χ. οµώνυµα «κλείνω- κλίνω», οµόηχα «φύλο-φύλλο», συνώνυµα

«κοιτάζω-βλέπω», αντίθετα «εύκαµπτος-

δύσκαµπτος».

Εκµάθηση της ορθογραφίας µε οικογένειες λέξεων π.χ. οίκος-κατοικία-κάτοικος- οικοδοµή-οικογένεια κλπ.

Εκµάθηση της θεµατικής ορθογραφίας µε

µνηµοτεχνικές µεθόδους π.χ. α)εικονογράφιση των ορθογραφικών στοιχείων των λέξεων ανάλογα µε τη σηµασία της π.χ. στη λέξη «ύ»πνος, το γράµµα ύψιλον παριστάνεται σαν κρεβατάκι µωρού, β)απεικόνιση των δίψηφων φωνηέντων µε βάση τη διήγηση

µιας ιστορίας π.χ. ο γάµος του «α» = άλφα

µε το «ι» = γιώτα µας δίνει το παιδί «αι».

Παρατήρηση και εκµάθηση των αλλαγών στις λέξεις µε προσφύµατα πριν από το


19


λέξη, µε τα προσφύµατα. θέµα π.χ. α)µε τις προθέσεις ανά, κατά, δια, πριν, µετά, παρά και το ρήµα «βαίνω» κάνοντας λέξεις: ανεβαίνω, κατεβαίνω,

µεταβαίνω, παραβαίνω, διαβαίνω β)µε τα

µόρια «εν», «α» και ουσιαστικό «ψυχή»

κάνουµε τις λέξεις: έµψυχος, άψυχος.


4.5.10. Να γνωρίζει την κλητική ορθογραφία.

4.5.11. Να γνωρίζει την ορθογραφική εικόνα των λέξεων που δηµιουργούνται µε σύνθεση και παραγωγή.


Άσκηση στην κλητική ορθογραφία µε λίστες λέξεων όµοιων ορθογραφικών φαινοµένων π.χ. λίστες µε καταλήξεις λέξεων στον πληθυντικό (άνθρωποι, γέροι) Εµπέδωση της ορθογραφικής εικόνας των λέξεων µε σύνθεση και παραγωγή π.χ.

µπαινοβγαίνω, ξανανεβαίνω,

πηγαινοέρχοµαι, απλώνω-άπλωµα-απλωτός κλπ.


 

Ενότητα 6: Σηµασιολογικό

4.6.1. Να γνωρίζει και να σχηµατίζει προτάσεις µε ενεργητικό λεξιλόγιο.

4.6.2. Να αναγνωρίζει λέξεις µε κοινά γνωρίσµατα, χρησιµοποιώντας το λεξικό.


Ασκήσεις α)ανάπτυξης ενεργητικού λεξιλογίου π.χ. Το παιδί σχηµατίζει έννοιες

«παππούς» - «πίνω» - «καφέ» µε τη βοήθεια καρτών που καταλήγουν στην ολοκληρωµένη πρόταση «Ο παππούς πίνει καφέ» α) χρησιµοποίησης του ενεργητικού λεξιλογίου για το σχεδιασµό ολοκληρωµένων προτάσεων οι οποίες βαθµιαία συµπληρώνονται και µεγαλώνουν π.χ. Τηλεγραφικός λόγος – «πάω σχολείο» εµπλουτισµένη πρόταση – «Σήµερα πήγα

µε τα πόδια στο σχολείο».

Το παιδί χρησιµοποιεί το µικρό ορθογραφικό/ερµηνευτικό λεξικό και βρίσκει λέξεις που έχουν το ίδιο αρχικό

γράµµα.


20


4.6.3. Να εµπλουτίζει το ενεργητικό λεξιλόγιο µε αναγνωστικά παιγνίδια.

4.6.4. Να ακούει και να κατανοεί γραπτές ιστορίες.

4.6.5. Να κατανοεί και αναπαράγει ιστορίες σωστά δοµηµένες.

4.6.6. Να ρυθµίζει την ταχύτητα της ανάγνωσης , ώστε να κατανοεί το περιεχόµενο του κειµένου.

4.6.7. Να χρησιµοποιεί κατάλληλους τρόπους κατανόησης του περιεχοµένου του κειµένου.

4.6.8. Να συνδέει το νόηµα µερών του κειµένου σε ολοκληρωµένη ενότητα.


Ασκήσεις εµπλουτισµού του ενεργητικού λεξιλογίου µε αναγνωστικά παιχνίδια, χρησιµοποιώντας σταυρόλεξα, οµοιοκαταληξίες, λογοπαίγνια, ολοκλήρωση ηµιτελών προτάσεων, λέξεων π.χ. «Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοποδαριάστηκε».

Ασκήσεις ακρόασης και κατανόησης γραπτών ιστοριών π.χ. Μύθοι του Αισώπου.

Κατανόηση και αναπαραγωγή ιστοριών δοµηµένων µε σωστή αλληλουχία γεγονότων. Το παιδί διηγείται τις ιστορίες, βρίσκει τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος, διακρίνει τα φανταστικά από τα πραγµατικά γεγονότα, συσχετίζει την ιστορία µε δικές του εµπειρίες και διατυπώνει υποθέσεις, προσδοκίες, προβλέψεις κτλ.

Το παιδί ρυθµίζει την ταχύτητα της ανάγνωσης κειµένου , ώστε να κατανοεί το περιεχόµενο. Προοδευτικά αυξάνει την ταχύτητα,συγκρατεί και µαθαίνει τα κύρια σηµεία µε λέξεις κλειδιά που υπογραµµίζει. Ασκήσεις κατανόησης και έκφρασης του νοήµατος µε ερωτήσεις-απαντήσεις του τύπου «ποιος, που, πότε, τι, γιατί».

Σύνδεση του νοήµατος των επεξεργασµένων παραγράφων µιας ενότητας π.χ. Το παιδί διαβάζει παραµύθι

2-3 σελίδων, συνδέει το νόηµα των παραγράφων και κατανοεί το περιεχόµενο

ολόκληρου του παραµυθιού.


21


4.6.9. Να γράφει σωστά δοµηµένο κείµενο.


Ασκήσεις γραφής και οργάνωσης του κειµένου µε τα απαραίτητα στοιχεία π.χ. ευανάγνωστα γράµµατα, σηµεία στίξης, παράγραφοι µε λογική ακολουθία, ώστε να

γίνεται κατανοητό το γραπτό


 

Ενότητα 7: Γραπτή Έκφραση

4.7.1. Να καταγράφει τις εµπειρίες του σε ηµερολόγιο.

4.7.2. Να οργανώνει τη σκέψη του πριν την καταγράψει.

4.7.3. Να δοµεί το γραπτό του λόγο σε παράγραφο.

4.7.4. Να συνδέει τις παραγράφους σε ενότητα.


Ασκήσεις γραφής µε ηµερολογιακό τρόπο που προκύπτει από συνοµιλίες, εµπειρίες και δραστηριότητες του παιδιού µε σωστή δοµή και ακολουθία.

Ασκήσεις κατανόησης και οργάνωσης των σκέψεων µε λογική ακολουθία π.χ. Χρησιµοποιώντας εικόνες εξηγούµε στο παιδί ότι µε τη σειρά που έχουν οι εικόνες θα γράψει τις προτάσεις του.

Ασκήσεις δόµησης του γραπτού λόγου σε παράγραφο. Το παιδί ασκείται α) να τοποθετεί δύο, τρεις, προτάσεις σε λογική σειρά β) να οικοδοµεί µια παράγραφο µε δοµικά στοιχεία τις προτάσεις που συνδέονται µε λογική ακολουθία. Οι λέξεις πρέπει να τονίζονται σωστά και να

µπαίνουν τα αναγκαία σηµεία της στίξης.

Ασκήσεις σύνδεσης των παραγράφων σε

µια ενότητα µε τη σωστή χωροχρονική ακολουθία του νοήµατός τους.


22


5. Γενική Ενότητα: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηµατικά

Ενότητα 1: Αριθµοί και Μαθηµατικά σύµβολα


5.1.1. Να διακρίνει την απόλυτη και τακτική έννοια του αριθµού.

5.1.2. Να συνδέει το γραπτό σύµβολο

µε την απόλυτη και τακτική έννοια του αριθµού.

5.1.3. Να διακρίνει αριθµούς και γράµµατα που µοιάζουν οπτικά.

5.1.4. Να γράφει τους αριθµούς µε τη σωστή σειρά των ψηφίων τους.

5.1.5. Να διακρίνει τα σύµβολα των τεσσάρων αριθµητικών πράξεων και τους συνδυασµούς τους.

5.1.6. Να ασκείται στην εκµάθηση της προπαίδειας του πολλαπλασιασµού.


∆ιάκριση της απόλυτης και τακτικής έννοιας του αριθµού π.χ. Ο αριθµός «3» δηλώνει ένα σύνολο 3 αντικειµένων (απόλυτος αριθµός) και φανερώνει ακόµα την τάξη µε την έννοια τρίτος (τακτικός αριθµός).

Γραπτή σύνδεση του συµβόλου µε την απόλυτη και την τακτική έννοια του αριθµού π.χ. Το γραπτό σύµβολο «3» συνδέεται µε το σύνολο τριών αντικειµένων και µε την έννοια της διαδοχής ένα-1, δύο-2, τρία-3, πρώτος, δεύτερος, τρίτος.

Ασκήσεις διάκρισης αριθµών και γραµµάτων που έχουν οπτική οµοιότητα π.χ. «ε-3», «σ-6», «2-δ», «ρ-9».

Ασκήσεις γραφής αριθµών χωρίς να παραλείπει ψηφία (2305 αντί 235), να προσθέτει (145 αντί 1145), να αντικαθιστά (683 αντί 663), να αντιστρέφει ολόκληρο ή

µέρος του αριθµού (54 αντί 45, 235 αντί

253).

∆ιάκριση των συµβόλων (+, -, Χ, :/), και των συνδυασµών τους (+-), (+Χ), (:/Χ) σε αντίστοιχες πράξεις.

Άσκηση στην εκµάθηση της προπαίδειας του πολλαπλασιασµού : -α) Ο πολλαπλασιασµός ως πρόσθεση ίσων συνόλων. –β) αριθµητικά παιχνίδια µε

πίνακες.


23


Ενότητα 2: Γλώσσα και Μαθηµατικά


5.2.1. Να µαθαίνει και χρησιµοποιεί το αριθµητικό λεξιλόγιο.

5.2.2. Να µαθαίνει και χρησιµοποιεί το γεωµετρικό λεξιλόγιο.

5.2.3. Να αντιλαµβάνεται τη λογικοµαθηµατική δοµή ενός λεκτικά διατυπωµένου προβλήµατος.

5.2.4. Να χρησιµοποιεί στρατηγικές επίλυσης των προβληµάτων.

5.2.5. Να γενικεύει διατυπώνοντας όµοια προβλήµατα.


Εκµάθηση και χρήση αριθµητικού λεξιλογίου π.χ. ονόµατα των αριθµών, ανάλυση σε µονάδες,δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες,η έννοια των τεσσάρων πράξεων: πρόσθεση-βάζω όλα µαζί, αφαίρεση βγάζω, πολλαπλασιασµός επαναλαµβάνω και διαίρεση µοιράζω κλπ.

Εκµάθηση του γεωµετρικού λεξιλογίου µε την διάκριση και ονοµασία γεωµετρικών σχηµάτων π.χ.διάκριση του τρισδιάστατου χώρου µε το µήκος, πλάτος, ύψος, αναγνώριση και διάκριση γεωµετρικών στερεών.

Αντίληψη της λογικοµαθηµατικής δοµής ενός λεκτικά διατυπωµένου προβλήµατος π.χ. Κατανοεί το κείµενο του προβλήµατος, διακρίνει το ουσιώδες από το επουσιώδες, συνδέει τα επιµέρους στοιχεία στην σύνθεση του όλου κ.τ.ο.

Χρήση στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων α) επικέντρωση της προσοχής σε δύο µεταβλητές ταυτόχρονα π.χ. µήκος-πλάτος, χρόνος-απόσταση, χρώµα-σχήµα. Β) σύνδεση των επιµέρους στοιχείων στη σύνθεση του όλου (βήµατα επίλυσης – task analysis – και σύνθεση).

∆ιατύπωση όµοιων προβληµάτων αποφεύγοντας τις υπεραπλουστεύσεις και

τις γενικεύσεις.


24


6. Γενική ενότητα: Συµπεριφορά

Ενότητα 1: Συναισθηµατική υποστήριξη


6.1.1. Να κατανοεί και να αποδέχεται το πρόβληµά του.

6.1.2. Να ελέγχει τη συµπεριφορά του

(αυτοέλεγχος).

6.1.3. Να αυτοαξιολογεί τις πράξεις του.

6.1.4. Να ενθαρρύνεται στην ενίσχυση της θετικής συµπεριφοράς.

6.1.5. Να αναπτύσσει κοινωνικές συνήθειες.


Κατανόηση και αποδοχή των µαθησιακών δυσκολιών και των αρνητικών συναισθηµάτων π.χ. απογοήτευση, άγχος, φόβος αποτυχίας, µηχανισµοί άµυνας. Έλεγχος της συµπεριφοράς του µετά από εκπαίδευση (υποστηρικτικά προγράµµατα τροποποίησης συµπεριφοράς).

Ανάπτυξη αυτοεκτίµησης και παρώθηση του παιδιού για να αυτοβαθµολογείται, να αυτοαξιολογείται µε παροχή πολλών ευκαιριών για επιτυχία.

Ενθάρρυνση στην ενίσχυση της θετικής συµπεριφοράς µε αποφυγή παρατηρήσεων τιµωριών και χαρακτηριστικών όπως π.χ.

«τεµπέλης».

Ανάπτυξη κοινωνικών συνηθειών όπως φιλία, συνεργασία, συντροφικότητα.


Ενότητα 2: Ανάπτυξη ικανοτήτων προγραµµατισµού


6.2.1. Να παρωθείται σε δράση και να οργανώνει την εργασία του.

6.2.2. Να προγραµµατίζει την εργασία του µε χρονοδιαγράµµατα.


Ενεργοποίηση και οργάνωση της εργασίας του π.χ. καθορίζει στόχους και τους πραγµατοποιεί.

Προγραµµατισµός της εργασίας του µε χρονοδιαγράµµατα, διαχείριση υλικών, απογραφή ειδών, µε βάση το ηµερήσιο

προγράµµα.


25


Ενότητα 3: Βελτίωση της αναγνωστικής αυτοεικόνας


6.3.1. Να βιώνει ικανοποίηση από τη φωνολογική του επάρκεια.

6.3.2. Να βιώνει ικανοποίηση από την αναγνωστική επάρκεια.

6.3.3. Να κατανοεί και να αποδέχεται τις αναγνωστικές δυσκολίες.

6.3.4. Να αποδέχεται τα ορθογραφικά λάθη .

6.3.5. Να αυτοαξιολογεί και να αποδέχεται τις δυσκολίες στο διάβασµά του.


Εκδηλώσεις αισθηµάτων ικανοποίησης λόγω της φωνολογικής επάρκειας π.χ. Το παιδί διακρίνει ήχους, φωνήµατα, φθόγγους.

Εκδηλώσεις αισθηµάτων ικανοποίησης π.χ. Το παιδί διαβάζει και κατανοεί λέξεις και κείµενα µε επιδοκιµασία

Αποδέχεται τις αναγνωστικές δυσκολίες π.χ. Το ρυθµό, τον τονισµό, το συντονισµό της αναπνοής, το χρωµατισµό της φωνής. Αποδέχεται και διορθώνει τα ορθογραφικά λάθη π.χ. Λάθη στην αρχή, στη µέση, στο τέλος της λέξης, στα κεφαλαία µέσα στη λέξη, στον τονισµό, στα σηµεία στίξης. Εκδηλώσεις αισθηµάτων ικανοποίησης για το διάβασµά του. Το παιδί µαθαίνει να ανιχνεύει τη στάση του απέναντι στο διάβασµα π.χ. Του αρέσουν τα λογοπαίγνια, ικανοποιείται µε την ανάγνωση βιβλίων και διαβάζει για

ευχαρίστησή του.


26