Βιβλιοθήκη > Άρθρα > Ελληνικά

Share |

Διαταραχές χωροχρόνου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ο χώρος (space) που βιώνει το παιδί, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή το περιεχόμενο του δικού του σώματος και των διάφορων άλλων σωμάτων, όπως και τις σχέσεις ανάμεσά τους. Το παιδί για να μπορεί να κάνει κινήσεις ‘προσαρμοσμένες’, κανονικές, πρέπει να ελέγχει το σώμα του και το χώρο και να έχει ‘στατική ισορροπία’. Από τον τρόπο με τον οποίο βιώνει το χώρο του και από την ικανότητά του να κινεί άνετα το σώμα του, εξαρτάται η καλή ψυχοκινητικότητα του παιδιού....

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010

Ο ρόλος της φωνολογικής συνειδητότητας στην κατάκτηση του γραπτού λόγου

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της φωνολογικής συνειδητότητας στην κατάκτηση του γραπτού λόγου. Τα πρώτα στάδια της φωνολογικής συνειδητότητας κατακτώνται στην περίοδο της προσχολικής ηλικίας και ελλείψεις στη γλωσσολογική αυτή δεξιότητα μπορεί να σηματοδοτούν την ύπαρξη μελλοντικών μαθησιακών δυσκολιών. Γίνεται αναφορά, στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ακριβή μέτρησή της καθώς και για την εξελικτική της πορεία. Οι αξιόπιστες μετρήσεις της φωνολογικής συνειδητότητας, είναι καθοριστικές για το αν θα θέσουν ένα μαθητή στην ομάδα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη αναγνωστικών δυσκολιών και θα τον παραπέμψουν σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Abstract This paper highlights the important role of phonological awareness (PA) in developing effective reading and writing skills. The beginning of phonological awareness starts during preschool and lack of this linguistic ability may signal the existence of future learning difficulties. Additionally, this paper reports the criteria that are used for measuring PA as well as its evolutionary course. Being able to reliably measure a student’s PA level is crucial so that students maybe identified at risk in terms of their reading skills thus be placed in appropriate remediation programs. ...

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010

Αποτελεσματική μάθηση γραφής και ανάγνωσης στην προσχολική ηλικία

Ερευνήθηκε η ετοιμότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας (3½ μέχρι 5 ετών) για γραφή και ανάγνωση, μέσω της χρήσης υλικού ειδικά σχεδιασμένου γι’ αυτόν το σκοπό. Δεκαεπτά παιδιά συμμετείχαν σ’ ένα πιλοτικό πρόγραμμα τριών μηνών, το οποίο χωρίστηκε σε μηνιαίες περιόδους κατά την διάρκεια των οποίων τους έγινε η παρουσίαση του υλικού της γλώσσας και στη συνέχεια παρακολουθήθηκε και καταγράφηκε η αντίδραση των παιδιών σ’ αυτό. Το 42.7% των παρατηρήσεων κατά τους τρεις μήνες (n = 408) έδειξε ενασχόληση των παιδιών με το υλικό της γλώσσας από 5 μέχρι και 15 λεπτά και ένα 49.0% ενασχόληση από 15 μέχρι και 30 λεπτά. Τα παιδιά ασχολήθηκαν με το γλωσσικό υλικό κυρίως ατομικά (92.2%). Τα υλικά που τράβηξαν την προσοχή τους ήταν, ως επί το πλείστον, οι τόμπολες και οι καρτέλες με τα τέσσερα γράμματα. Η πιο δημοφιλής δραστηριότητα ήταν η γραφή (93.9%), και ακολουθούσαν η ταύτιση (69.9%), η ανάγνωση (14,5%) και ο συνδυασμός δραστηριοτήτων(6.3%). ...

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010

Αντιμετώπιση της δυσλεξίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Παρόλο που η αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης του γραπτού λόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων, εντούτοις διαπιστώνεται η ανάγκη εφαρμογής ερευνητικά αξιολογημένων προγραμμάτων παρέμβασης. Ειδικότερα, στην περίπτωση της δυσλεξίας φαίνεται να υπάρχουν πολλές πρακτικές προσεγγίσεις με ισχνά έως ανύπαρκτα ερευνητικά ερείσματα, οι οποίες παρουσιάζονται με τον εντυπωσιασμό του επιστημονικοφανούς, αλλά καμία θεωρητικά θεμελιωμένη και μεθοδολογικά έγκυρη ερευνητική προσέγγιση. Λόγω της σπουδαιότητας που έχει το θέμα των προβλημάτων της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μια αδρομερή επισκόπηση της εμπειρικής βάσης και του περιεχομένου των μέχρι τούδε ερευνητικών πορισμάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα και το θεωρητικό υπόβαθρο μιας προτεινόμενης εναλλακτικής μεθόδου παρέμβασης που θεωρούμε ότι διευκολύνει την αντιμετώπιση των δυσκολιών του γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα. ...

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010

Διαφοροποίηση και ευελιξία σε ένα σχολείο

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να προσεγγίσει ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία στις περιπτώσεις της ένταξης και της συνεκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση. Αρχικά, παρουσιάζονται βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων διαφοροποίησης και ευελιξίας για τη διαχείριση των ατομικών διαφορών μέσα στην τάξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο έρευνες- δράσεις: α) σε τμήμα ένταξης νηπιαγωγείου και β) σε τάξεις συνεκπαίδευσης του δημοτικού σχολείου, όπου υιοθετήθηκαν ανάλογες μεθοδολογικές επιλογές....

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010

Μαθησιακές δυσκολίες νέων και παραβατικότητα

Χαιρετισμός του Υπουργού παιδείας Κύπρου στην ημερίδα σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και την παραβατικότητα, στην Κύπρο, στις 5/3/2007...

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010
...

Μαθαίνω πως να μελετώ

Έντυπο για φοιτητές ...

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010
...

Μαθαίνω να βελτιώνω τα κίνητρα και την στάση μου για μάθηση

Ενημερωτικό έντυπο που βοηθά τους φοιτητές στο να αναπτύσσουν κίνητρα για μάθηση. ...

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010
...

Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τον φόβο των εξετάσεων

Ενημερωτικό έντυπο του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του φόβου των εξετάσεων....

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010